Algemene voorwaarden

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Algemeen

De website KOOPWONINGEN.COM is onderdeel van Adriaanse Media BV, statutair gevestigd te Barendrecht, nummer Kamer van Koophandel: 24442380, (hierna: “AM”)

Functioneren van deze website

AM stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. AM kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. AM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
AM garandeert niet dat de op deze website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is, vrij van fouten of van gebreken en/of virussen.
AM garandeert niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in deze website hersteld zullen worden.

Indien u fouten constateerd omtrent de gegevens op deze website die aannemelijker wijs niet door AM maar door derden (Makelaar en/of verhuurder) zijn geplaatst, raden wij u aan contact op te nemen met de aanleverende partij.

Door het gebruik en/of aanmelding op deze website vrijwaart u AM van alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar websites.

Informatie op deze website

AM redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen, waardoor AM de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Gebruik van de website

Als gebruiker van deze website dient u zich op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is onder andere niet toegestaan om (de inhoud van) de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of de goede zeden.

In het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van AM en/of derden; (b) het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op deze website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AM, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar deze website (KOOPWONINGEN.COM), waarbij de website binnen de kaders van KOOPWONINGEN.COM verschijnt) aan te brengen, indien AM daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan  info@koopwoningen.com

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt AM zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie van derden

KOOPWONINGEN.COM bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door AM niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat AM de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. AM geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud opKOOPWONINGEN.COM wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

AM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

AM kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Cookies

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten geen naam of e-mail adres. Het is een code waarmee uw computer kan worden herkent. Cookies worden op deze website gebruikt om het gebruik te vergemakelijken. Zo hoeft u niet telkens een wachtwoord in te voeren als u een woning wilt bewaren, een Oproep wilt doen of een Contactformulier wilt versturen naar een makelaar of andere aanbieder.

AM gebruikt zelf geen cookies om advertenties op andere websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site geen gebruik van de mogelijkheid om op andere websites dan deze voor u relevante reclame te tonen.
Echter, sommige advertenties en commerciele uitingen op de website worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze partijen kunnen soms gebruik maken van gegevens als uw IP adres en/of cookies plaatsen om bij te houden welke advertenties reeds aan u zijn getoond. Hier heeft AM geen invloed op. Derhalve is deze privacy verklaring dan ook alleen van toepassing op onze eigen cookies.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u door de browser op de hoogte wordt gesteld wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het “help” menu van uw browser(s). Meer informatie over dit onderwerp vind u op de website van de consumentenbond Consumentenbond Cookies Verwijderen